پروازهای چارتری به پروازهای گفته می شود که بنا به سفارش یک ارگان یا شرکت یا سازمانی به اجاره در می آید. این نوع پروازها به صورت یک طرفه،دوطرفه(رفت و برگشت) با قراردادی مدت دار با یک ایرلاین انجام می شود.
به عنوان مثال هواپیمایی زاگرس یک قرارداد چارتر را با یک شرکت منعقد می کند که در تاریخی مشخص کارکنان آن شرکت را از شهری به شهر دیگر انتقال دهد.
 
شرکت های هواپیمایی به اشخاص واجد شرایط که به عنوان چارترکننده در نظر گرفته می شوند(آژانس های هواپیمایی،موسسات گردشگری و غیره) ارائه خدمات در قالب پروازهای چارتری می نماید
 
به عنوان مثالی دیگر : آژانس هواپیمایی برای ایام نوروز در مسیر خاصی اقدام به چارتر پروازی می نماید و تورهای خود را بر اساس چارتر انجام شده ارائه می دهد که نتیجه آن تورهای ارزان تر می باشد.
 
چارتر دهنده: شرکت هواپیمایی و صاحبان هتل ها که بخش و یا تمام صندلی ها یا اتاق های خود را برای مدتی به اشخاص واجد شرایط اجاره می دهند.
 
چارتر کننده: آژانس هواپیمایی ، موسسات گردشگری ، ارگان های واجد شرایط
 
از دید توریستی بعضی آژانس های مسافرتی یک هواپیما را از ایرلاین جهت تورهای مسافرتی خود کرایه می کند.
 
قاعدتا این گونه پروازها امکان انصراف و تغییر تاریخ و یا پس دادن بلیط را از سوی مسافرین نخواند داشت و مبلغ پرداختی قابل استرداد نیست لذا ریسک ناشی از پر یا خالی بودن پرواز مستقیما متوجه چارترکننده بوده و در هر شرایطی چارتردهنده هزینه کامل را دریافت می کند.
 
به این نکته توجه کنید که مسئولیت حمل نقل داخلی اشخاص و لوازم و کالاها یا تاخیر در پرواز و گم شدن بار یا لغو پرواز برای مسافرین به عهده ایرلاین بوده و چارترکننده در این نوع از اتفاقات مسئولیتی نخواهد داشت.
 
واژه چارتر به معنی اجاره هواپیما یا صندلی یا اجاره کامل هتل یا بخشی از اتاق ها اتلاق می شود.
 
 چارتر هواپیما از سوی آژانس های هواپیمایی و گردشگری به دو صورت عمده اتفاق می افتد
 
Full Charter: در این حالت تمامی صندلی ها یا کل پرواز در مسیر خاص و تاریخ مشخص به اجاره آژانس در می آید
 
Seat Charter: اجاره تعدادی صندلی از یک پرواز در مسیر خاص و برای دوره ای مشخص توسط چارتر کننده.
 
لازم به ذکر است سیت چارتر انواع مختلفی دارد مانند
 
سیت چارتر به صورت شناور: در این حالت چارتر کننده متعهد است تعدادی مشخصی صندلی را به صورت رفت و برگشت در یک مسیر پروازی در طی یک دوره ی معیت به فروش برساند. در این روش رعایت فاصله زمانی مشخص بین تاریخ رفت و تاریخ برگشت بلیطهای صادره ضروری نمی باشد.
 
سیت چارتر بک تو یک: در ای حالت چارترکننده متعهد است تعداد مشخص صندلی را به صورت رفت و برگشت در یک مسیر پروازی و در هر پرواز به فروش برساند. بدیهی است در این روش رعایت فاصله ی زمانی مشخص بین تاریخ رفت و برگشت بلیطهای صادره ضروری است.
 
سیت چارتر به صورت مشخص: در این حالت چارترکننده متعهد است تعداد مشخصی صندلی را به صورت رفت و برگشت تا تاریخ مشخص در یک مسیر پروازی و برای یک پرواز مشخص به فروش برساند.